Website voorwaarden

Op de pagina Website voorwaarden kunt u de voorwaarden, disclaimer, copyright, etc. van deze website lezen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website praktijkherten.nl van de Praktijk voor Psychologie Jongbloets te Herten en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De website praktijkherten.nl is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website praktijkherten.nl geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de website praktijkherten.nl afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de website praktijkherten.nl kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de website praktijkherten.nl tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van praktijkherten.nl zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt praktijkherten.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de website praktijkherten.nl slechts bevoegd de praktijkherten.nl website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van praktijkherten.nl, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de praktijkherten.nl website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de praktijkherten.nl website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij praktijkherten.nl. Dit houdt in dat er niets aan de van de praktijkherten.nl website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van praktijkherten.nl niet is toegestaan.

Privacystatement

praktijkherten.nl respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de praktijkherten.nl website zo veilig mogelijk gebeurd. Praktijkherten.nl verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en praktijkherten.nl wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Praktijkherten.nl behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u de praktijkherten.nl website bezoekt regelmatig deze Website Voorwaarden.

Bedrijfsinformatie en contact

Zie de contactpagina op deze website.

In geval technische problemen kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars van deze website:
Productie: Medication Webdesign [www.medication-webdesign.nl]
Grafisch ontwerp: Erik Daniels
HTML/CSS/PHP: Erik Daniels

Ga verder: sitemap